Zarzadzanie jakością - EKCpoland

Przejdź do treści

Menu główne:

Zarzadzanie jakością

Każda firma działa w oparciu o mniej lub bardziej sformalizowany system zarządzania jakością. Jedne organizacje budują własne systemy zarządzania jakością, a inne korzystają z uznanych międzynarodowych standardów. Bez wątpienia wdrożenie systemu zarządzania jakością czy też bezpieczeństa żywności w oparciu o uznany międzynarodowy standard, podnosi reputację firmy w oczach kontrahentów i konsumentów ostatecznych. Dlatego firmy podejmują działania wdrożenia, a później certyfikowania zbudowanych systemów zarządzania czy to jakością czy bezpieczeńśtwem żywności. Obecnie mamy do czynienia z wieloma standardami jak choćby ISO 9001, ISO 22000, BRC Global Food, IFS, IFS Food Store, IFS Distribution, BRC Consumer Products, McDonald's SQMS, FSSC 22000, itd. Najważniejsze jest to aby zbudowany system zarządzania jakością wpasowywał się w codzienne praktyki panujące na terenie produkcji. Inaczej powstanie rozdźwięk pomiędzy tą codzienną praktyką, a wymaganiami systemu zarządzania jakoścą, a w konsekwencji ucierpieć może i jakość produkowanych wyrobów i samo zaangażowanie praconików.
Znamy wymagania tych standardów i zapraszamy do kontaktu z nami!
HACCP
Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point) to już powszechne i elementarne wymaganie dla wszystkich podmiotów gospodarczych zajmujących się wytwarzaniem, przechowywaniem i handlem produktami żywnościowymi. Jeszcze 10 lat temu w Polsce posiadanie systemu HACCP było nowością i wyróżnikiem na tle konkurencji. Obecnie to już obowiązek prawny wynikający z Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225; tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) oraz Rozporządzenia WE 852/2004.

Przeprowadzenie i udokumentowanie Analizy HACCP powino się odbywać w oparciu o np. 7 zasad Codex Alimentarius.
 • opis produktu wraz z określeniem zamierzonego sposobu użycia produktu
 • opracowanie i weryfikacja schematów technologicznych
 • identyfikacja zagrożeń
 • wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP - Critical Control Point)
 • określenie limitów krytycznych dla każdego CCP
 • określenie sposobu i częstotliwości monitorowania CCP
 • określenie działań naprawczych podejmowanych w sytuacji przekroczenia ustalonych limitów dla CCP

Należy pamiętać, że wdrożenie systemu HACCP to dopiero początek troski o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych towarów. Każdy system jakości, w tym również HACCP, powinien być okresowo weryfikowany i dostosowywany do panujących w zakładzie realiów. Ponadto należy dbać o odświeżanie wiedzy u pracowników poprzez organizowanie okresowych szkoleń i badać stopień zrozumienia przekazywanej wiedzy.

Dokumentacja prowadzona w ramach systyemu HACCP powinna być czytelna i umożliwjająca poznanie historii prowadzonych działań.


BRC Global Food Standard
BRC Global Food Standard to międzynarodowy standard bezpieczeństwa i jakości żywności opracowany po raz pierwszy w 1998 roku przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów - organizację skupiającą sieci handlowe w Wielkiej Brytanii. Międzynarodowe sieci handlowe wykorzystują standard BRC jako jedno z kryteriów doboru swoich dostawców. W styczniu 2015 roku opublikowana została 7 wersja tego standardu, które do certyfikacji powinna wejść od lipca 2015 roku.

Główne cele standardu BRC:
Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi, spełnienie jednolitych wymagań dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego dostarczających swoje produkty do sieci handlowych, opracowanie zasad i stworzenie podstawy do certyfikacji firm dostarczających produkty do sieci handlowych, wskazanie reguł kwalifikowania dostawców, ograniczenie ilości audytów z poszczególnych sieci handlowych.


ISO 9001
ISO 9001 to klasyk norm związanych z jakością i ostatnie wydanie normy z 2015 roku wprowadziło wiele nowości. Normę tę może wdrożyć każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją, świadczeniem usług lub handlem. Coraz więcej urzędów, instytucji, szpitali i szkół decyduje się na wdrożenie tego standardu. Nie ma także znaczenia wielkość firmy, mogą to być korporacje, firmy rodzinne, ale też osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Właściwe wdrożenie tej normy powinno przynieść przedsiębiorstwu większą dbałość o klientów, usystematyzowanie - a przez to i usprawnienie - obowiązujących procedur i instrukcji, poprawę efektywności i większe zaangażowanie pracowników. Jest to podstawowa norma dotycząca systemów zarządzania jakością.

Osiem zasad jakości wg normy ISO 9001:
 1. zorientowanie na klienta (organizacja na rynku jest zależna od jej klientów),
 2. przywództwo (kierownictwo organizacji nadaje kierunki jej rozwoju),
 3. zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są pracownicy),
 4. podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów),
 5. zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami,
 6. ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe ulepszanie realizowanych w niej procesów)
 7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na wszelkich dostępnych danych i informacji),
 8. dobra współpraca z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).


MSC (Marine Stewardship Council)
MSC (Marine Stewardship Council) - międzynarodowy standard mający przyczynić się do ochrony zasobów morskich (ryby, skorupiaki, owoce morza). Organizacja MSC przygotowała oddzielne standardy dla firm zajmujących się połowami ryb i owoców morza, firm transportowych i zakładów przetwórczych. Naczelnym celem standardu MSC jest ochrona zasobów morskich (między innymi poprzez przestrzeganie terminów ochronnych na poszczególne gatunki ryb jak i wielkości połowowych) oraz ograniczenie zanieczyszczania mórz podczas połowów. Na etapie transportu i przetwórstwa bardzo ważne jest zachowanie identyfikowalności pomiędzy surowcami i wyrobami gotowymi aby zminimalizować fałszowanie wyrobów wytworzonych z certyfikowanych surowców od niecertyfikowanych.

Organizacja MSC prowadzi kampanie informacyjne dla konsumentów dostarczając im informacji i argumentów do dokonania świadomego wyboru produktów certyfikowanych MSC. W Polsce standard dotyczy zakładów przetwórczych związanych głównie z łososiem i śledziem.


IFS
International Food Standard (IFS) - jest to kolejny międzynarodowy standard opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego. W szczególności obowiązuje producentów, którzy zdecydowali się na produkcję żywności pod marką własną sieci handlowych. Standard opracowany został w 2000 roku w ramach Global Food Safety Initiative przez przedstawicieli niemieckiego i francuskiego handlu detalicznego. Obecnie uznawany jest na całym świecie przez 65% podmiotów zajmujących się handlem żywnością. W Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje Standard BRC) IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych.


Proponujemy szereg usług związanych z systemami zarządzania jakością:
 • Audyt diagnostyczny
 • Audyt wewnętrzny
 • Szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
 • Konsultacje i wdrożenia
 • Audyt przedcertyfikacyjny dla weryfikacji stopnia prawidłowości działania systemów zarządznia
 • Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. Systemów zarządzania jakością
 • Alergen Management
 • Audyt higieniczny
Opracowano również inne wersje standardu IFS:
 • IFS Logistics
 • IFS Brokers
 • IFS Cash&Carry / Wholesale
 • IFS HPC

.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego