Pozostałe usługi - EKCpoland

Przejdź do treści

Menu główne:

Pozostałe usługi

Przeciwdziałanie korupcji
Obecnie podczas wielu audytów przeprowadzanych u kooperantów dużych miedzynarodowych firm weryfikowany jest obszar związany z podejmowaniem działań mających minimalizować ryzyko wystąpienia praktyk związanych z korupcją i łapownictwem. Nie jest wystarczające wyłącznie zdeklarowanie, że organizacja nie stosuje takich niewłaściwych praktyk. Oczekiwane praktyki, to przede wszystkim zdiagnozowanie jakie obszary każdej organizacji są obarczone większym ryzykiem związanym z wystąpieniem korupcji. Stworzenie odpowienich polityk i procedur zapobiegających ryzyku wystapienia korupcji i łapownictwa. Ważne jest również szkolenie pracowników w zakresie zdefiniowanych zasad oraz metod rozpoznawania tych niepożądanych praktyk.

Nasze usługi w obszarze związanym z przeciwdziałaniem korupcji:
 • Szkolenia dla pracowników z zagadnień związanych z ustawą FCPA
 • Szkolenie pracowników z praktyk przeciwdziałania korupcji
 • Konsultacje i wsparcie w budowaniu polityk i procedur antykorupcyjnych
 • Pomoc w przeprowadzenieniu analizy ryzyka w zakresie wykrycia słabych stron organizacji /czyli miejsc gdzie ryzyko korupcji jest największe


Zapobieganie i wykrywanie nadużyć w firmach

Wśród nadużyć o charakterze wewnętrznym najczęstsze to nieuzasadnione zakupy, sprzeniewierzenie majątku firmy przez pracownika oraz nieuprawnione wykorzystanie majątku firmy. Jeśli chodzi o nadużycia zewnętrzne to przede wszystkim manipulowanie procesem przetargowym, ukryte prowizje, bezpodstawne zaciąganie zobowiązań oraz łapówkarstwo.
Z wielu badań wynika, że nadużyć gospodarczych najczęściej dopuszczają się pracownicy oraz menedżerowie niższego szczebla. Może to oznaczać, że te osoby dobrze znają słabości systemu kontroli wewnętrznej w firmach i w efekcie decydują się na wykorzystanie tych słabości dla własnych korzyści. W czasach gdy konkurencja rynkowa jest coraz silniejsza, te nadużycia wewnętrzne mogą stanowić w firmach poważny i niepotrzebny koszt.

Nasze usługi w obszarze związanym z wykrywaniem nadużyć w firmach to:
 • Audyty wykrywania nadużyć w firmach
Polegające na kontroli losowo wybranych dokumentów i praktyk mających na celu potwierdzenie autentyczności podejmowanych działań lub istniejących dowodów, np. faktur wydatków pracowniczych, umów ze stronami trzecimi świadczącymi usługi dla audytowanej organizacji. Audyty prowadzone są w zgodzie z przyjętymi w organizacji zasadami i kodeksami etycznymi.
 • Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej obejmujące omówienie zagadnień związanych z wykrywanymi nadużyciami, rodzajami nadużyć i praktycznymi sposobami zapobiegania im.


Oto lista najpopularniejszych "kosztów" na jakie pracownicy narażają pracodawców:
 • ociąganie się lub nie przykładanie do pracy
 • spóźnianie się lub wcześniejsze wychodzenie z pracy
 • pobieranie wynagrodzenia za nieprzepracowane godziny
 • wynoszenie produktów należących do firmy
 • wykorzystywanie rabatów pracowniczych przy zakupie towarów dla przyjaciół i krewnych
 • fałszowanie wydatków służbowych
 • przedłużanie przerw na posiłki
 • praca pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • przedkładanie do rozliczenia fałszywych lub nieuzasadnionych faktur
 • zawieranie fikcyjnych umów


Zakazane praktyki konkurencyjne
„Ideałem sportu jest fair play, ideałem biznesu jest uczciwa konkurencja”
Żyjąc w społeczeństwie konsumpcyjnym, nie sposób nie wiedzieć, czym jest konkurencja i w jakich warunkach ma ona miejsce.
Uświadamiamy sobie fakt, że będąc podmiotem działań konkurencyjnych, dążymy do realizacji celów, poprzez maksymalizację swoich korzyści a co za tym idzie minimalizujemy efekty naszych konkurentów.
Sam fakt konkurowania pomiędzy uczestnikami działań rynkowych nie jest zły, gdyż wynika to ze swoistej natury ludzkiej, która dąży do zaspokojenia w pierwszej kolejności swoich potrzeb i potrzeb swoich najbliższych.
Jednak nie zawsze odbywa się to w oparciu o powszechnie obowiązujące normy prawne i etyczne.

Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na:
 • ustalaniu cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów
 • podziale rynków zbytu lub zakupu
 • stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji
 • uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy
 • ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem
 • uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny
.

Oferujemy szkolenia - dedykowane pracownikom lub członkom kierownictwa firm. Szkolenia mają na celu podniesienie świadomości i zwrócenie uwagi na zakazane praktyki konkurencyjne. Dzięki szkoleniom zmniejszy się ryzyko nieprawidłowego działania Twoich pracowników, a więc ryzyko działalności całego przedsiębiorstwa.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego